Niniejszy Regulamin okrela zasady sprzeday kosmetyków i rodków higieny osobistej w sklepie internetowym działajcym pod domenwww.bioorganika.pl.

 1. Włacicielem sklepu i administratorem danych osobowych w sklepie internetowym bioorganika.pl są: Adrian Komenderski prowadzcy działalność gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, Marcin Milczarek prowadzcy działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, Blanka Woźniak prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG - wspólnicy spółki cywilnej działajcej pod firmBioorganika A. Komenderski, M. Milczarek, B. Woźniak Spółka Cywilna z siedzib w Warszawie, ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa, nr NIP: 5252580962, nr REGON: 147133336, nr rachunku bankowego: 09 1140 2004 0000 3602 7507 4156.

 2. Prezentowane na stronie informacje o produktach wraz z cennie stanowioferty handlowej w myl przepisów art. 543 kodeksu cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 3. Sprzedaproduktów odbywa sipoprzez sieInternet w formie umowy zawieranej na odległość, pomidzy zamawiajcym a sklepem internetowym bioorganika.pl.

 4. W celu złoenia zamówienia, zamawiajcy powinien korzystaz najnowszych wersji przegldarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien miewłączonobsługJava Script oraz obsługplików Cookies.

 5. Złoenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem sioraz akceptacjRegulaminu i postanowiew nim zawartych.

 6. Zamówienia mona składa24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep bioorganika.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczew korzystaniu ze sklepu. Zamówienia srealizowane  na terenie Polski oraz za granic.

 7. Przez złoenie zamówienia naley rozumieproces przejcia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem „realizuj zamówienie”. Do realizacji zamówienia koniecznie jest dobrowolne podanie adresu dostawy (adresat, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imii nazwisko, telefon, e-mail).

 8. Składajcy zamówienie jest zobowizany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy.
  W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych, uniemożliwiającego realizację zamówienia - Sprzedajcy podejmie próbkontaktu z zamawiającym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeli kontakt nie bdzie moliwy lub nie powiedzie si, Sprzedajcy moe odstpiod umowy sprzeday.

 9. Po złoeniu zamówienia zamawiajcy otrzyma mailowodpowiedz serwisu bioorganika.pl potwierdzajcprzyjte zamówienie. Sklep internetowy bioorganika.pl zastrzega sobie moliwość telefonicznego potwierdzenia przyjcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia, zamawiajcy powinien skontaktowasize sklepem celem wyjanienia i uzyskania potwierdzenia przyjcia zamówienia.

 10. Przyjcie zamówienia do realizacji nastpuje: w przypadku zamówiepłatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w przypadku zamówiepłatnych poprzez system Przelewy24.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24.pl, w przypadku zamówiepłatnych przelewem bezporednio na konto bioorganika.pl - po zaksigowaniu płatnoci.

 11. Sklep internetowy bioorganika.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówie w przypadku braku ich odbioru w terminie 7 od dnia złoenia zamówienia – dotyczy zamówiepłatnych przy odbiorze, braku wpłaty w terminie 7 dni od dnia złoenia zamówienia - dotyczy zamówiepłatnych przelewem bezporednio na konto bioorganika.pl oraz z przyczyn technicznych, w szczególności błędnego działania oprogramowania lub jego błędów, uniemożliwiających prawidłowe przedstawienie oferty zamówiającemu.

 12. Zamówienia srealizowane tego samego bdkolejnego dnia roboczego od daty przyjcia zamówienia do realizacji pod warunkiem, e zamawiane produkty sdostpne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, czas realizacji zamówienia moe zostawydłuony, zostanie zaproponowany zamiennik bdzamówienie zostanie anulowane w całoci bdczęściowo. W przypadku zamówiezawierajcych informacj„tylko online”, zamówienia srealizowane od 1 do 5 dni roboczych od daty przyjcia zamówienia.
 13. W przypadku zamówieskładajcych siz kilku towarów, które majbydostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji bdzie uzaleniony od terminu skompletowania przez bioorganika.pl ostatniego elementu danego zamówienia
 14. W przypadku sprzeday promocyjnej liczba towarów jest ograniczona i realizacja zamówienastpuje według kolejnoci wpływania potwierdzonych zamówie na te towary, ado wyczerpania sizapasów.
 15. Zamawiajcy ma prawo wprowadzazmiany w zamówieniu, lub wycofaje do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest moliwe pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem 693 771 775.
 16. Ceny towarów znajdujcych siw ofercie sklepu internetowego bioorganika.pl wyraone sw złotych polskich i zawierajpodatek VAT. Ewentualne koszty wysyłki nie suwzgldnione w cenie produktu i bddoliczone do wartoci zamówienia. Zamawiajcy moe zapoznasiz cennikiem dostawy na stronie sklepu internetowego bioorganika.pl. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy zostaną podane w osobnym mailu po skompletowaniu całego zamówienia i wyliczeniu kosztów dostawy.
 17. Sklep internetowy bioorganika.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujcych siw ofercie bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy zamówieprzyjtych do realizacji.
 18. Sklep internetowy bioorganika.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 19. Sklep internetowy bioorganika.pl moe w ramach promocji zawiesipobieranie zryczałtowanej opłaty za dostaw, umieszczajc stosowninformacjna stronach bioorganika.pl.
 20. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 16 Regulaminu, wliczony jest w kwotpobrania.
 1. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym bioorganika.pl moe nastpi za porednictwem operatora pocztowego (Poczta Polska), firmy kurierierskiej albo osobistego odbioru towaru w sklepach znajdujcych siw Warszawie, ul. Nowolipki 15, Belgradzka 48, Gocławska 9 i Sokratesa 13D.

 2. Kada transakcja potwierdzana jest paragonem z kasy fiskalnej albo faktury VAT na indywidualne yczenie zamawiajcego.

 3. Płatność za zamówiony towar moe nastpić poprzez serwis płatniczy Przelewy24.pl, przelewem na konto bioorganika.pl oraz przy odbiorze tylko w przypadku przesyłki za pobraniem lub odbioru osobistego w sklepie w Warszawie przy ul. Nowolipki 15, Belgradzkiej 48, Gocławskiej 9 lub Sokratesa 13D.

 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 5. Reklamacje dotyczce uszkodzemechanicznych powstałych podczas transportu bdrozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecnoci dostawcy. Warunkiem przyjcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z dostawcprotokołu reklamacyjnego. W razie niezgodnoci dostarczonej przesyłki ze złoonym zamówieniem, zamawiający powinien odmówiprzyjcia towaru i niezwłocznie powiadomio tym sprzedawc. Przyjcie przesyłki przez zamawiającego, potwierdzone jego podpisem na licie przewozowym, traktowane bdzie jako potwierdzenie jej zgodnoci z zamówieniem.
 6. Jeeli po otrzymaniu towaru zamawiający znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłago przesyłkpocztowna adres: Bioorganika S.C. ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa. Sklep bioorganika.pl nie przyjmuje adnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru naley dołączydokument sprzeday oraz opis przyczyny reklamacji. Wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy albo sklep zwróci zamawiajcemu równowartość ceny towaru na wskazane konto lub przekazem pocztowym po odliczeniu ewentualnych kosztów reklamacji. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 7. Sklep zastrzega moliwość sprzeday towaru w innym opakowaniu niw widoczniony na stronach sklepu. Rónice w wygldzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikajz niewłaciwie ustawionych parametrów monitora Klienta, zmiany opakowania przez producenta lub dystrybutora oraz niezgodności ze zdjęciem produktu zamieszczonym na stronie sklepu nie stanowipodstawy do zwrotu towaru.
 8. Zamawiajcy moe zrezygnowaz zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Jest to moliwe tylko w przypadku, jeeli produkt nie jest zniszczony, posiada pełnzawartość lub w aden inny sposób nie był uytkowany. Zwroty naley kierowapod adres: Bioorganika S.C. ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa. Sklep internetowy bioorganika.pl dokona zwrotu ceny produktu. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujcy. 
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, nieprawidłowe zakończenie procesu składania zamówienia itp.).
 10. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalnoci sklepu spoufne i chronione. Zgodnie z ustawz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w adnym wypadku ani w adnej formie nie zostanujawnione innym osobom i innym podmiotom. Zamawiający mają prawo wgldu do danych, moliwość ich aktualizacji lub usunicia.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie majprzepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o odpowiedzialnoci za szkodwyrzdzonprzez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyszego regulaminu i zasad sprzeday.
 13. Zamawiający i każdy korzystający ze sklepu internetowego bioorganika.pl moe uzyskadostp do  Regulaminu w kadym czasie za porednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu internetowego bioorganika.pl oraz pobrago i sporzdzijego wydruk.